facebook Twitter SLC:s Youtube channel
 

Nyhetsarkiv »»

24.9.2009:

Statsrådet beslutade om förslaget till nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter och spannmål (JSM)

Helsingfors 24.9.2009/ SR/Hiiva                                                                                                

Statsrådet antog i dag förslaget till nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter och spannmål 2010 som lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission.

Finland kan efter kommissionens samtycke bevilja nationellt stöd utsädesproduktion för vallväxter och spannmål högst fram till år 2010. Enligt det godkända förslaget ska stöd på samma sätt som tidigare betalas för vissa vall- och baljväxter, exkl. timotej, samt för 
korn, havre, vete och råg. Stödberättigande är de sorter av vallväxter och spannmål som finns upptagna i Finlands nationella sortlista och odlas endast i Finland.

Stödet för vall- och baljväxter uppgår till högst 220 euro per ha, men dock högst till 442 200 euro per år. För spannmål betalas högst 73 euro per ha, men högst 2 190 000 euro per år.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 52657, 040 733 6225
 
Meddelandet kan läsas på: http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/090924_nurmi-javiljakasvit.html

Nyhetsarkiv »»

SLC, Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, växel (09) 586 0460, www.slc.fi | fornamn.efternamn@slc.fi